Constanta online: STIRI, INFORMATII, NOUTATI

Spitalul Judetean Constanta face angajari: medici, rezidenti, brancardieri si economisti

Spitalul Judetean Constanta face angajari! Conducerea unitatii cauta medici specialisti, brancardieri, medici rezidenti si economisti. Mai jos detalii despre conditiile de angajare, documentele necesare la dosar si datele concursurilor.

I. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta scoate la concurs, in conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 869/2015, urmatoarele posturi vacante:

 • 1 post de medic specialist pediatrie – Cabinet Pediatrie in cadrul UPU-SMURD;
 • 2 posturi de medici specialisti ATI in cadrul Sectiei Clinice ATI;
 • 1 post medic rezident anul V specialitatea ATI in cadrul Sectiei Clinice ATI.

Pentru posturile de medic concureaza medici specialisti in specialitatea pediatrie, respectiv A.T.I.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

1) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doresc sa concureze;

2) copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;

3) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs – Colegiul Medicilor;

4) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art.39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog si chemist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania (Certificat Profesional Curent);

Recomandare:

5) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

6) cazier judiciar;

7) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza –A5;

8) chitanta de plata a taxei de concurs – 150 lei;

9) CV;

10) copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz)

Tematica de concurs si bibliografia sunt cele de medic specialist si sunt afisate pe site-ul Ministerului Sanatatii. Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se va organiza in 31 – 90 de zile de la publicarea in „Viata Medicala”.

II. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta, scoate la concurs in conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1406/2006, urmatoarele functii de conducere:

 • sef sectie Neonatologie;
 • sef sectie Pneumologie TBC Agigea;

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza functia pentru care doresc sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de studii ;
 • adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa la prezentele norme ;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • cazier judiciar;
 • certificat profesional curent;
 • certificat privind starea de sanatate;
 • certificat de membru, malpraxis;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 • un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei, laboratorului sau serviciului medical;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin Ordin al M.S.P.( vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea functiei de sef de sectie se pot prezenta candidatii care au obtinut atestatul in managementul serviciilor de sanatate sau care depun declaratie pe propria raspundere ca il vor obtine in maximum un an de la numirea in functie.

Persoanele sanctionate in ultimii 5 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catre Colegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administratie in conditiile stabilite la art.5 lit.b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica. Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta. Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se va organiza dupa 30 de zile de la publicarea in „Viata Medicala”. Relatii suplimentare si regulamentul de organizare a concursului, precum si bibliografia pentru concurs se publica pe site-ul : www.spitalulconstanta.ro si se afiseaza la sediul unitatii.

III. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea  urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 post economist IA – Serviciul Financiar – Contabilitate, Birou Buget
 • 1 post brancardier – Sectia Neurochirurgie

  Conditii generale de participare:

 a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare:

Pentru economist I A

– diploma licenta

– vechime in specialitate 6 ani si 6 luni

Pentru brancardier

– scoala generala

Taxa de inscriere 20 lei

Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele acte :

a) cerere de inscriere la concurs tip, care se gaseste la serviciul runos, in care se va mentiona postul pentru care candideaza;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat si valabil la data concursului(pentru asistentii medicali);

i) copie asigurare malpraxis (pentru asistentii medicali);

j) dosar cu sina;

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Bibliografia se afla afisata la sediul unitatii.(langa Serviciul RUNOS)

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

 • depunerea dosarelor de concurs: 13.12.2016
 • selectia dosarelor depuse: 15.12.2016
 • contestatii la dosarele respinse: 16.12.2016
 • proba scrisa :19.12.2016, ora 00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta
 • afisarea rezultatelor la proba scrisa: 20.12.2016
 • contestatii la proba scrisa: 20.12.2016
 • proba interviu: 21.12.2016, ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta
 • afisarea rezultatelor la proba interviu: 22.12.2016
 • contestatii la proba de interviu: 22.12.2016

Concursul se va desfasura conform Metodologiei de concurs afisata la sediul unitatii si pe pagina de internet. Dosarele de participare la concurs se depun la serviciul RUNOS. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in  2 probe:

 • proba scrisa
 • proba interviu

Informatii suplimentare cu privire la anunturile de angajare la Spitalul Judetean Constanta sunt disponibile pa pagina web a institutiei: www.spitalulconstanta.ro

loading...