Constanta online: STIRI, INFORMATII, NOUTATI

Angajari la Spitalul Judetean Constanta: zeci de posturi de asistente medicale, infirmiere si brancardieri scoase la concurs

Spitalul Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea a zeci de posturi de asistente medicale, infirmiere si brancardieri.

Astfel, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante:

 • 1 post asistent medical deb – Sectia Urologie
 • 3 posturi asistenti medicali deb – Statia Centrala  Sterilizare
 • 1 post asistent medical – Statia Centrala  Sterilizare
 • 3 posturi asistenti medicali pr  – Sectia Pediatrie
 • 1 post sora medicala pr – Sectia Pediatrie
 • 3 posturi asistenti medicali – Sectia Neonatologie
 • 2 posturi asistenti medicali deb – Sectia Neonatologie
 • 1 post asistent medical pr – Cabinet Ortopedie
 • 1 post asistent medical pr – Cabinet  Chirurgie Ortopedie Pediatrica
 • 2 posturi asistenti medicali pr. – Sectia Medicala 2
 • 1 post asistent de farmacie pr – Farmacie
 • 1 post asistent medical pr – Cabinet Oncologie
 • 1 post asistent medical pr – Laborator Radiologie
 • 1 post asistent medical pr – Sectia Oncologie
 • 1 post asistent medical – Sectia Pneumologie TBC Agigea
 • 1 post sora medicala pr – Sectia Medicala 2
 • 1 post asistent medical – Sectia ORL BO
 • 1 post infirmiera – Sectia DV
 • 1 post infirmiera – Sectia ORL
 • 1 post infirmiera – Sectia Chirurgie Plastica
 • 1 post infirmiera deb – Sectia Neurochirurgie
 • 1 post infirmiera deb – Sectia Neurochirurgie BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Chirurgie Ortopedie Pediatrica BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Psihiatrie
 • 2 posturi infirmiera deb – Sectia Neurologie
 • 1 post infirmiera – Sectia Obstetrica Ginecologie BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Ortopedie Traumatologie BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Chirurgie Cardiovasculara – Comp ATI
 • 1 post brancardier – Sectia Oncologie
 • 1 post brancardier – Sectia Pneumologie TBC Agigea
 • 1 post brancardier – Sectia Urologie
 • 1 post brancardier – UPU SMURD
 • 1 post brancardier – Sectia Chirurgie Ortopedie Pediatrica
 • 1 post muncitor necalificat – Sectia Pediatrie  – Oficiu Preparare Alimente.

Alte recomandari:

Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

Pentru asistenţi medicali  debutanti:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997;

(sau) diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;

(sau) diplomă de licenţă în specialitate;

Taxa de înscriere 50 lei

Pentru asistenţi medicali:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997;

(sau) diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;

(sau) diplomă de licenţă în specialitate;

– peste 6 luni vechime

Taxa de înscriere 50 lei.

Pentru asistenţi medicali pr:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997;

(sau) diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;

(sau) diplomă de licenţă în specialitate;

– peste 5 ani vechime

Taxa de înscriere 50 lei.

Pentru infirmiere debutante:

– Şcoala generala

Taxa de înscriere 20 lei

Pentru infirmiere:

 • Şcoala generala
 • Curs infirmiera
 • 6 luni vechime in munca

Taxa de înscriere 20 lei

Pentru brancardieri:

– Şcoala generala

Taxa de înscriere 20 lei

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte :

 1. a) cerere de înscriere la concurs tip, care se găseşte la serviciul runos, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar
 2. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat şi valabil la data concursului(pentru asistenţii medicali);
 3. i) copie asigurare malpraxis (pentru asistenţii medicali);
 4. j) dosar cu şină;
  (2) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Bibliografia se afla afişata la sediul unitatii (langa Serviciul RUNOS).

Concursul se va desfăşura la sediul unitatii, astfel :

 • depunerea dosarelor de concurs: 04.01.2017,
 • selecţia dosarelor depuse: 06.01.2017,
 • contestaţii la dosarele respinse: 09.01.2017,
 • proba scrisa: 10.01.2017, Ora 10.00, locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta,
 • afişarea rezultatelor la proba scrisa 11.01.2017,
 • contestaţii la proba scrisa: 11.01.2017,
 • proba interviu: 12.01.2017, ora 10.00,  locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta,
 • afişarea rezultatelor la proba interviu: 13.01.2017,
 • contestaţii la proba de interviu: 13.01.2017.

Concursul se va desfăşura conform Metodologiei de concurs afişata la sediul unitatii si pe pagina de internet.

Dosarele de participare la concurs se depun la serviciul RUNOS.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă in  2 probe :

 • proba scrisa
 • proba interviu
loading...